Om Christina Göthesson
av Anna Gunnert

läs texten som PDF-fil
Man kan fråga sig när ett verk påbörjas i en människas inre. För Christina Göthesson tycks det som om minnets brunnar är den rikaste källan att ösa ur. Djupt inom sig har hon bevarat barndomens landskap. Där breder ett halländskt jordbruk ut sig med ett rutnät av åkertegar omgärdat av stora skogar. I generationer har Christina Göthessons släkt varit lantbrukare.

Utbildad på Konstfacks skulpturlinje 1987-92 är det den tredimensionella aspekten på tillvaron som främst betonas i hennes verk.
Men i begynnelsen var hon målare. Den platta duken blev henne dock för trång och hon började leta sig ut i rummet för att finna djupet. Successivt byggde hon ut sina målningar till skulpturer där fler sidor av samma idé kan speglas. Ofta arbetar hon tvärs över genrerna och kombinerar teckning med skulptur för att via installationen utforska de teman som hennes verk ständigt kretsar kring: gränser och platser med betoning på reminiscenser av ursprung.

I Christina Göthessons verk är övergången mellan bondesamhälle och modern tid starkt närvarande. Fast förankrade i den halländska myllan ger hon som konstnär vittnesbörd om förgången tid, men också om människans livsvillkor.
Tydligt blir det när hon bokstavligen återvänder till sin jord i sina verk. För några år sedan gjorde hon en installation där hon hemifrån Halland tog 100 kg jord med sig i bagaget till Paris, där hon i Dermonvilles skogar grävde upp lika mycket fransk. Jordarna lade hon intill varandra i en entré. Besökarna blev tvungna att passera över jorden när de skulle in och ut ur byggnaden. Fötterna gjorde avtryck och så småningom blandades de båda jordarna till en. Det processuella skapandet av en statslös jord kommenterade det svenska EU-inträdet och utgjorde ett konkret möte mellan Frankrike och Sverige.

Som konceptuell jordbrukare fungerar Christina Göthesson även i den lågmälda installationen med spadar i gjutjärn, gummi, glas och papper som visades för första gången 1990 och som nu finns här på Ohlsgården. Här har hon utgått från ett välbekant föremål som alla känner till och vet hur det ska användas. Men i hennes händer har redskapen förvandlats. Den som lutar sig mot dess skaft är inte längre bonden, utan konstnären. Spadarna ställs i konstens tjänst och brukas för att varsamt lyfta på tuvorna för att gräva sig ned genom lagren av minnen.
Professor Gert Z Nordström har jämfört Göthessons skulpturala spadar med Evert Lundquists: ”Han framställde den nästan som ett heligt och glorifierat ting, ett av mänsklighetens viktigaste.
När Christina Göthesson gör en installation av spadar finns det inget heroiskt eller virilt i attityden, snarare något beskyddande och moderligt. /…/ Kanske som en uppmaning till oss betraktare att fundera över hela skapelseprocessen.”

Samma process stod i fokus i Christina Göthessons trädinstallation Eftertanke som ställdes ut på Stockholms Central under Kulturhuvudstadsåret 1998. Än en gång sökte hon sig bakåt och vandrade in i pappas skogar utanför Laholm. Med sina rötter djupt ner i jorden och grenarna sträckta mot himlen är trädet bärare av en rik kulturell tradition. Trädet representerar trygghet, förankring och kontinuitet och står som stadig symbol för liv, död och återuppståndelse. Att plantera ett träd är att i handling visa att man tror på framtiden, att trädet ska bära frukt och ge rika skördar åt kommande generationer. Christina bröt denna kedja i sin installation. Granen hon fann fotograferades för att sedan oåterkalleligen fällas. Det avverkade trädet sågades upp till brädor som hon sedan byggde en vägg av. Mot denna granvägg projicerades sedan bilden av den ännu levande, växande granen. Att fälla pappas träd blev återigen en handling som visar på ursprung och uppbrott. Bilden av trädet gav ett återsken av liv, men istället för grenar tyngda av grankottar mötte betraktaren den stillhet som brer ut sig alltmer på svensk landsbygd. Inför bilden av granen påminns vi som betraktare om livets utanförskap, men också om en tid som flytt. Ur bilden har inte bara granens liv lättat, utan även den forna tidens människa. I Göthessons fall har hon inte funnit någon ersättare. Ljudet i bilden kan därför inte vara något annat än tystnadens, och vi måste skärpa vår hörsel för att höra den sorgesång som hon komponerat.

Granen fungerar som förmedlare mellan nuet och gårdagen, men också som länk till morgondagen. Om dungen av träd är gudarnas boning, är den privata trädgården symbol för paradiset, den plats vi alla vill återvända till. Trädgården står för växande och vårdande av inre värden och representerar vila och kontemplation.
I psykoanalytisk drömtydning tolkas kombinationen trädgård, livsträd och vattenkälla som att man har hittat hem och funnit sin inre livskärna. Christina Göthesson har i sina senaste verk letat sig till just den källan.
Sedan ett år tillbaka har hon närmast som besatt ägnat sig åt att skapa små skimrande poetiska liljor som nu presenteras här på Konstliv. På ett plan bryter hon mot de projekt som hon tidigare ägnat sig åt. Hon lägger skulptur och installationer åt sidan för att denna gång utforska det förflutna via penseln.
Vid Ohlsgården i Bölarp planterade hennes farfar en gång orange liljor i en cirkel kring en fontän i trädgården. Det var brinnande gulröda liljor som förökade sig och bildade breda blomsterstråk kring vattenkällan. Men både fontänen och liljorna förföll i samma takt som att allt färre personer arbetade på gården och till slut ingen alls.
Idag är den gamla gården Christinas sommarhem som sakta väcks ur sin törnrosasömn. Fontänen har hon ännu inte fått att fungera, men liljorna är återplanterade både i verklighetens trädgårdsland och i konstens.
Till vintervåningen i Stockholm köpte hon hem ett fång liljor i olika färger och stadier av utveckling. Knoppar, livets embryon, möter den fullt utslagna prakten och det sakta nedvissnandet när hon på små dukar skapar en svit bilder där hon försöker framkalla det förflutnas liljeängar i mjuka toner av ockra, vitt, monastralgrönt, ultramarin och kobolt. Åtta av dem är akrylmålningar och tre bearbetade i datorn. Utrivna ur minnets album är de tagna ur sitt ursprungliga sammanhang och med kapade rötter och stjälkar, lever de nu sina egna liv likt små blomsteratoller på stort hav. Upp ur papper och dukar, ut ur sedan länge glömda och förseglade rum, stiger nu liljorna likt dimmoln. Blombladen lösgör sig ur hågkomstens och färgens grepp och genom dess lager skapas en genomsläpplighet som i sin medvetna suddighet blir lika svårgripbar och undflyende som minnesbilden.

I sin konst tar Christina Göthesson sitt barnajag i handen för att tillsammans med henne bege sig på upptäcktsfärd i tid och rum. Hon söker sig bakåt till det förgångnas världar för att där spåra den orsak som blivit verkan. Barndomens hem går här ihop med det inre rummet och skapar en fredad plats att komma tillbaka till för att söka emotionell och konstnärlig näring. Det är en aldrig sinande källa där hon kan lagra och överlagra minnen, tidsanda och symbolmaterial till ett lyriskt meningsbärande uttryck. Jorden, trädet, spaden och blomman blir här konkreta bilder där Christina Göthesson konsekvent undviker det monumentala i sin spaning efter det jag som flytt, efter den tid som gått sin väg för att aldrig återvända.

ANNA GUNNERT


upp